تصویر شلوار

شامل انواع شلوار زنانه است. شلوارهای رسمی و اسپورت و ورزشی، شلوارهای پارچه ای و جین، لگ، شلوارهای کلاسیک و راسته و جذب زنانه را شامل می شود.