شامل انواع هودی و سویی شرت است. هودی ها و سویشرت های کلاه دار و اسپرت و سویشرت های زیپ دار را شامل می شود.