این دسته انواع محصولات مربوط به بهداشت شخصی افراد را شامل می شود.