شامل انواع دمپایی است. دمپایی های روفرشی را هم شامل می شود.