شامل انواع بلوز، بافت، پولیورها و ژاکت های زنانه است.